fc2ブログ

第13回 時間とお金の表現

第13回 時間とお金の表現

今回は時間の表現とお金に関する表現について見て行きます。
括弧の中は簡体字です。


先ず、時間の表現です。

1時 一點(点) yi4 dian3

2時 兩點(点) liang3 dian3

3時20分 三點(点)二十分 san1 dian3 er4 shi2 fen1

6時30分(6時半)
六點(点)三十分 (六點(点)半)
liu4 dian3 san1 shi2 fen1 (liu4 dian3 ban4)

5時15分
五點(点)十五分 (五點(点)一刻)
wu3 dian3 shi2 wu3 fen1 (wu3 dian3 yi2 ke4)
「一刻」は15分、英語でいえばquarterですね。

5時45分
五點(点)四十五分 (五點(点)三刻)
wu3 dian3 si4 shi2 wu3 fen1 (wu3 dian3 san1 ke4)
「三刻」は15分の3倍、英語でいえばthree quartersと同じ。

10時2分前
差兩分十點
cha4 liang3 fen1 shi2 dian3
10時に2分足りないと言うのが文字通りの意味です。

時間についての簡単な会話です。

今何時ですか?
現在幾(几)點(点)?
Xian4 zai4 ji3 dian3 ?

今8時11分です。
現在八點(点)十一分。
Xian4 zai4 ba1 dian3 shi2 yi1 fen1.

彼はいつ行きますか?
他什麼時候去?
Ta1 shen2 me shi2 hou4 qu4 ?

彼はあさって行きます。
他後(后)天去。
Ta1 hou4 tian1 qu4.

お宅は何時に朝ごはんを食べますか?
你家幾(几)點(点)吃早飯?
Ni3 jia1 ji3 dian3 chi1 zao3 fan4 ?

うちは7時ころ朝ごはんを食べます。
我家七點(点)左右吃早飯。
wo3 jia1 qi1 dian3 zuo3 you4 chi1 zao3 fan4.
「左右」は「だいたい」と言う意味です。


続いてお金に関する表現です。

中国の使用貨幣は、人民幣(RMB= ren2 min2 bi4)と呼ばれ、
単位は、
元 yuan2 角 jiao3 分 fen1 (1元=10角=100分)
話し言葉では夫々 塊(块) kuai4 毛 mao2 分 fen1 を使います。

ビールは一瓶いくらですか?
啤酒一瓶多少銭?
Pi2 jiu3 yi4 ping2 duo1 shao qian2 ?

一瓶11元です。
一瓶十一塊。
Yi4 ping2 shi2 yi1 kuai4 .

台湾では、台幣(tai2 bi4)、国際的にはNTD (New Taiwan Dollar)
と呼ばれ、単位は、
元 yuan2 だけです。
但し、話し言葉では、元 yuan2 塊 kuai4 両方を使います。

台湾のビールの値段は、大体、

一瓶55元  一瓶五十五塊 yi4 ping2 wu3 shi2 wu3 kuai4
です。

値切るときの決まり文句をひとつご紹介します。

少し負けてもらえませんか?
可以算便宜一點嗎?
ke3 yi3 suan4 pian2yi yi4 dian3 ma?

500元にしましょう。
算你五百塊就好。
suan4 ni3 wu3 bai3 kuai4 jiu4 hao3.

今回はこれまでとします。

次回は初対面の会話表現について練習します。

有難うございました。

再見

夢の通訳機
おすすめのメルマガ
シャープ スキャナー辞書 なぞる中国語辞書
Amazon kindle unlimited
ふるさと納税
ブログランキングに参加中
Amazon
小中学生の家庭学習
インターネット学習塾のショウイン
カテゴリ
月別アーカイブ
RSSリンクの表示