fc2ブログ

第160回 数量 単位 数式の中国語表現(11)

第160回 数量 単位 数式の中国語表現(11)

今回は、数量 単位 数式の中国語表現(11)をお届けします。


では始めます。


日: ニ引く一は一。
中: 二減一等於一 er4 jian3 yi1 deng3 yu2 yi1

日: 一引く一は零。
中: 一減一等於零 yi1 jian3 yi1 deng3 yu2 ling2

日: 三掛けるニは六。
中: 三乘二等於六 san1 cheng2 er4 deng3 yu2 liu4

日: 四割るニはニ。
中: 四除以二得到二 si4 chu2 yi3 er4 de2 dao4 er4

日: 少なくとも
中: 至少 zhi4 shao3

日: せいぜい
中: 頂多 ding3 duo1

日: 足りる、届く。
中: 夠 gou4

日: ~回、~期。
中: 屆 jie4

日: 別の、もう一つの。
中: 另一 ling4 yi1

日: 還暦
中: 一甲子 yi1 jia3 zi3


次回は、音樂 芸術 楽器の中国語表現(1)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。

第159回 数量 単位 数式の中国語表現(10)

第159回 数量 単位 数式の中国語表現(10)

今回は、数量 単位 数式の中国語表現(10)をお届けします。


では始めます。


日: 28%
中: 百分之 二十八 bai3 fen1 zhi1 er4 shi2 ba1

日: 0.22
中: 零 點 二二 ling2 dian3 er4 er4

日: 二倍
中: 兩倍 liang3 bei4

日: 203号室
中: 二零三 房間 er4 ling2 san1 fang2 jian1

日: 電話番号 459-0072
中: 電話號碼 四五九零零七二 dian4 hua4 hao4 ma3   si4 wu3 jiu3 ling2 ling2 qi1 er4

日: -100(マイナス100)
中: 負100 fu4 yi4 bai3

日: ~と等しい。
中: 等於 deng3 yu2

日: ~を得る。
中: 得到 de2 dao4

日: 一足す一はニ。
中: 一加一等於二 yi1 jia1 yi1 deng3 yu2 er4

日: 一足すニは三。
中: 一加二等於三 yi1 jia1 er4 deng3 yu2 san1


次回は、数量 単位 数式の中国語表現(11)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。

第158回 数量 単位 数式の中国語表現(9)

第158回 数量 単位 数式の中国語表現(9)

今回は、数量 単位 数式の中国語表現(9)をお届けします。


では始めます。


日: アンペア
中: 安培 an1 pei2

日: 平方メートル
中: 平方米 ping2 fang1 mi3

日: 平方メートル
中: 平方公尺 ping2 fang1 gong1 chi3

日: 平方メートル
中: 平米 ping2 mi3

日: 平方キロメートル
中: 平方公里 ping2 fang1 gong1 li3

日: ヘクタール
中: 公頃 gong1 qing3

日: エーカー
中: 英畝 ying1 mu3

日: 坪
中: 坪 ping2

日: 3分の1
中: 三分之一 san1 fen1 zhi1 yi1

日: 3分の2
中: 三分之二 san1 fen1 zhi1 er4


次回は、数量 単位 数式の中国語表現(10)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。

第157回 数量 単位 数式の中国語表現(8)

第157回 数量 単位 数式の中国語表現(8)

今回は、数量 単位 数式の中国語表現(8)をお届けします。

では始めます。


日: 面積
中: 面積 mian4 ji1

日: 体積
中: 體積 ti3 ji1

日: 容積
中: 容積 rong2 ji1

日: 時間
中: 時間 shi2 jian1

日: 分
中: 分鐘 fen1 zhong1

日: 秒
中: 秒鐘 miao3 zhong1

日: ミリ秒
中: 毫秒 hao2 miao3

日: マイクロ秒
中: 微秒 wei1 miao3

日: ナノ秒
中: 納秒 na4 miao3

日: ナノ秒(台湾)
中: 奈秒 nai4 miao3


次回は、数量 単位 数式の中国語表現(9)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。

第156回 数量 単位 数式の中国語表現(7)

第156回 数量 単位 数式の中国語表現(7)

今回は、数量 単位 数式の中国語表現(7)をお届けします。

では始めます。


日: キロメートル
中: 公里 gong1 li3

日: センチメートル
中: 厘米 li2 mi3

日: リットル
中: 公升 gong1 sheng

日: デシリットル
中: 分升 fen1 sheng

日: センチリットル
中: 公勺 gong1 shao2

日: ミリリットル
中: 毫升 hao2 sheng1

日: ミリバール
中: 毫巴 hao2 ba1

日: ミリメートル
中: 毫米 hao2 mi3

日: ミクロン
中: 微米 wei1 mi3

日: ナノメートル
中: 納米 na4 mi3


次回は、数量 単位 数式の中国語表現(8)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。
夢の通訳機
おすすめのメルマガ
シャープ スキャナー辞書 なぞる中国語辞書
Amazon kindle unlimited
ふるさと納税
ブログランキングに参加中
Amazon
小中学生の家庭学習
インターネット学習塾のショウイン
カテゴリ
月別アーカイブ
RSSリンクの表示